عنوان شغل تیم شهر
Back-end Developer امور فنی تهران
Product Manager محصول تهران
Front-End Developer امور فنی تهران
Site Reliability Engineer-Infra team امور فنی تهران
Senior Data Scientist امور فنی تهران
General Manager- Urmia عملیات ارومیه
Technical Project Manager محصول تهران
Senior Software Engineer - Platform Team امور فنی تهران
Security Engineer امور فنی تهران
Data Scientist - Pricing team امور فنی تهران
Product Designer محصول تهران
General Manager - Rasht عملیات رشت
Fixed Asset Accountant مالی تهران
Driver Performance & Analytics Team Lead عملیات تهران
Android Developer امور فنی تهران
General Manager - Kerman عملیات کرمان
General Manager- Shiraz عملیات شیراز
Data Analyst - Product امور فنی تهران
Operations Manager- Karaj عملیات کرج
Performance Data Analyst مارکتینگ تهران
Product Manager -Map Services Team محصول تهران
Data Engineer امور فنی تهران
سرپرست جذب ناوگان عملیات تهران
بازاریاب میدانی عملیات تهران
NOC Engineer امور فنی تهران
C&B – Admin Supervisor منابع انسانی تهران
Accountant مالی تهران
Senior Graphic Designer(3D) مارکتینگ تهران
Digital Performance Marketer مارکتینگ تهران
Marketing Communications Director مارکتینگ تهران
Senior System Administrator امور فنی تهران
Help Desk Specialist امور فنی تهران
Legal Manager امور حقوقی تهران
Head of New Services عملیات تهران
Employee Engagement Specialist منابع انسانی تهران
Admin & Payroll Supervisor منابع انسانی تهران
QA Lead امور فنی تهران
QA Expert امور فنی تهران