عنوان شغل تیم شهر
General Manager- Urmia عملیات ارومیه
Operations Manager- Alborz عملیات کرج
General Manager عملیات تهران